WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 1115288|回复: 33454

11/20 CASSIE , 小鱼,NICOLE , ELLA, SUSU , SARAH , 热线0127926933 0108888424

  [复制链接]
发表于 2012-5-16 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梦中女狼 于 2017-11-20 17:13 编辑
- D" @  v+ i+ y3 e1 A8 V1 f0 R" A) ^; I" m6 E( P7 L- ^! {
各位老板好!!我们的营业地点在靠近NUSA BESTARI  r3 _8 i3 _- c2 S# Z  J+ X
一带的酒店<
本店设备/设施:桑拿室享受,小型电影休息室供老板们休息放松,美味佳肴,网际网络~

/ p0 b+ ?5 ?6 R! y6 h营业时间是从中午12.00--凌晨3.00
( |# b5 \4 a. B- k' p9 J7 X! x6 j, `" S) F' u
热线 012-7926 9330 g7 w/ Q5 G7 ]* `2 @
热线 010-8888 424
6 q" M( W; `+ v5 Z7 ^1 _微信号1   rome686868 # d; s& A; ^, W/ r* J- Q
微信号2   rome666888
, [: i( E/ i. M8 ~  ?  P+ K! n
LINE ID   rome66668888
# h3 G) t$ ~3 `% b8 s* D$ a( n6 _1 }9 z

% D$ Z: n/ O9 e& O# h) f; |" Y$ U0 F方便大家以后直接去看我们每天更新的美眉资料. I6 X, }( I: T2 i% I) K6 ?* @

" i) Q' X! K$ I6 ]& a) s: @" v完美双飞组合!!6 C+ ~' \+ P" O) M2 u, A
3P SERVICE !!9 V; E  S5 Z& r) ]9 d; S/ }
小鱼 VS CASSIE  !!
0 t1 N4 Z! A8 ?7 Y  J
; l4 y* t# S, U5 H$ W; [
! N6 z+ ?8 d3 e8 w" X' m) I名字小鱼(新美眉11月20日已经上班 - [: S6 m/ R, Z
国籍越南   (本店级红牌之一,保证让您爽YY+ i( C/ {3 j* q0 Q0 s
年龄19
$ P# }& G8 H$ p身高158cm
+ ~3 A' w- w# ^* U. v4 y. n- T胸围32c
( A0 M- z7 l' t9 t# u/ W服务漫游,无套口交,女友感,性交$ `8 Q; ^' }- N6 y
收费188/45mins/1shot
0 @5 B; }1 H( y( b收费360/90mins/2shots
" n$ I$ K& i/ b2 z  w1 H/ e包夜580/12.30-10.00/2shots

2 R3 t3 K2 A1 k! ^5 W7 ]
: j" {& f* V7 u6 Y0 e. H5 v+ n$ ]* o+ m4 H) Q1 t
* Y& P) I% x5 d: c( s2 B8 w$ G
名字CASSIE(新美眉11月20日已经上班 $ z% T3 R: [- j; B, w- v
国籍越南   (本店级红牌之一 ,热情温柔型美眉" F, G) g5 n! O. b
年龄20( u- f- ~) B  c+ _' c5 X" R6 {2 q. X
身高160cm* m+ H( O6 P& S
胸围32C2 S* F" i+ G: e2 Z) x  e
服务漫游,无套口交,女友感,性交0 K% p. I, j% R3 Y# x
收费188/45mins/1shot: x$ x4 p) m9 w( K' h9 T
收费360/90mins/2shots
# ~4 W8 x3 Y0 k/ t: M包夜580/12.30-10.00/2shots
; N, N" Q- w6 T" ?+ T% Y
4 L+ I" [% r: h& h! Y
9 v! l4 N; r- n) e# s* p1 Y

# q- s: `4 W- O- C(新美眉初次下海, 别错过哦)
- E5 N2 W2 p$ S" g名字NICOLE(新美眉11月18日已经上班5 \+ X; ^( S6 P) u# L7 @( `
国籍越南   (新美眉,希望老板们多多支持!
# Q6 g5 h; i& F  X. m9 ~, G5 o( W) O7 t年龄214 I: A$ k. c( \' Y% L& a
身高165cm
5 {8 m2 A: ~" b$ h" ~7 ?胸围32C
  J* J+ R! z. |; q2 Q+ H% B服务漫游,无套口交,女友感性交(服务还不够经验
9 p3 K* G6 q$ ^+ W2 k1 W# s收费188/45mins/1shot% F3 V, w3 L* i% f
收费360/90mins/2shots
! N) q: z+ _) y包夜580/12.30-10.00/2shots
2 L- B$ i0 y2 x) K6 [1 r+ {; W
% h, l8 z6 S+ L3 [1 c# e
2 s$ s) D4 U- N5 g" i+ [4 |6 G

( f% i. C. H1 d(美眉刚刚开包, 别错过哦)
0 q! [* F; x4 {. y; x7 ]  w5 K8 ?  k名字ELLA(新美眉11月13日已经上班5 x7 U5 E2 ]$ `% j. N- v+ ~
国籍越南   (美眉刚刚开包,家私非常漂亮!4 C1 Z" W# a* g) W. C6 X
年龄18- `: a$ z# ~; m# t
身高156cm
- C+ \3 k6 W& `+ |1 g+ C: x胸围32B
+ ?# v7 O5 s( S: y( o2 Y服务漫游,无套口交,女友感性交(服务还不够经验
) K; V" X' x' G7 s收费188/45mins/1shot
, _9 w/ X$ K4 f& V收费360/90mins/2shots
' F# S9 R1 k2 a! t9 ~8 b* V# w包夜580/12.30-10.00/2shots

8 ^& Y- N0 |0 G* w! o+ v& y0 B% C% q: M0 [( T, x
) b3 f2 K6 {; F

  R2 c0 P* P# w/ Y名字SUSU(新美眉11月10日已经上班
/ p6 {7 [; T( @0 K) e# ^" o( w" c9 F国籍越南   (娇艳动人 ,非常甜美! g, i9 N' ]  E
年龄19& k5 Z5 L% ^% _9 x- C' w
身高165cm$ [- r5 b- Y  q
胸围32C
* P+ N  S% c5 Z8 Z服务漫游,无套口交,女友感,性交
' m1 L+ a5 r9 n9 o* y收费188/45mins/1shot
) H9 K, Z  R; O( L6 [收费360/90mins/2shots
- w; @1 h8 }; u% {包夜580/12.30-10.00/2shots

0 ]* G2 C/ Y+ v# I9 q1 K
4 O- Y. Y9 o) E3 G& l0 b0 a' y" g: r# {/ i" u# s
. w  X8 A/ h& p9 Z7 D
名字SARAH(新美眉 11月10日已经上班4 p9 C: u0 O! h
国籍越南    (长像甜美,年轻漂亮+ P# g2 `/ q8 |$ h9 v& P, O9 Q
年龄190 s, A" n; e! r% z8 w3 T
身高165cm6 p: P# V$ v" U; v
胸围32B7 y7 u+ r& [, j! j
服务漫游,无套口交,女友感,性交
' V# b8 E: O" L收费188/45mins/1shot
: H; r% t8 ?) Z: z4 K收费360/90mins/2shots# S3 W; D, }  `2 j" q
包夜580/12.30-10.00/2shots

, V- F8 |3 D/ N# Q2 K- Y1 c1 s8 K6 S6 t1 ]2 r$ S9 `

( h) X+ s3 T  h+ C6 t7 [  j* T6 x! B7 W8 K$ D* y

6 U# h) p+ K; l. O8 o- b9 G9 N  t' _(免费本店设施无限时间享用), ^1 e6 R' r+ P8 y4 p# _  q3 c
4 M* J% y; q4 @9 D7 U) ?

/ ]) ^9 ?3 e" z (relaxing food court)
* J5 o2 Y: n' I( W8 c(舒服的冷气餐厅)
3 I) \. M4 R, ]* o* g, D8 A. h0 {

) ]' g: M. F+ j, K7 i" A! i* s( q& W6 j% ]# y- ~
  (internet room): x  K5 J8 ~7 o; x5 U
(舒服的上网房)
* s% M1 X5 z, B, I4 X% R

' W" h9 e( t8 D+ p$ m3 t; }) F- `* S2 d  R% A. M8 n" }2 D
5 W8 Y- O0 W- s6 P
(mini theater room)1 ^% R0 B' p7 l; N, B# j
(迷你影院室)

9 q! u: u- [5 y" A: x$ z$ p3 k# f. i2 o

$ m1 J/ [& c& y9 c9 U% k( L0 S; c/ u7 O2 ?% {. z
(sauna room). _0 Y; @9 t$ t% |' n' ~% G0 W
(桑拿房) ~- y6 Q! Z1 g& h

. z& D1 u/ y0 l3 j; c5 @8 M" C  }0 l0 f0 R+ D3 K4 ?# a2 r( W
# e+ p$ T- d. f& h' u3 O$ V
(washroom)$ V; g  C+ P1 f5 E$ F/ u' b
(梳洗间)
0 s# o6 Q) s" \9 x; M) C8 T! H

0 N- ~& {6 y. w4 x2 h) C" _. o; `8 Y& J  ]
$ o/ Z3 a1 Y5 K* V6 J

! t: F4 U3 o. T7 F1 r- F2 B(afternoon 12.30 speacial delicacies food)
6 P) F$ F$ D+ v( f/ j(中午 12.30 特别美味佳肴)

5 S( q% h5 C4 {/ F$ l
9 u9 _$ X& [* X1 C! S1 s
& m- ~7 Z* A, e' b- Q. i( h3 |/ H5 Q( h$ o( F0 t3 W

9 m! v3 r, s% n' m. o& m! v' k# _ (dessert and snack )9 j% _/ C1 c5 n  }
(特别小吃和甜品)

, _  X2 \7 w- e1 z0 J% H0 {4 w7 c

8 j. H& n+ s" R4 q预约热线:012-7926 933/010-8888 424
! P+ R) l0 v2 _. W+ a8 Z, Q: i- |& K# j. x' U( O- C2 V; d0 t8 p" ]' \
波地区的狼友有福咯
8 u7 v3 j1 c8 H0 V" u0 c陪丽湿服务优惠活动开炮啦!!!
5 f; O7 Q2 s3 m  ^' e位于新山坡地彩虹花园新场的酬宾大促销已经开始咯 酬谢长久以来对本公司的支持 一炮只需Rm168!!心动不如马上行动!. c- Q' U3 s1 l  S9 p$ f4 l7 r
3 I. \5 o6 H7 Z. S+ L6 F" i
(11am-12am). L2 u; |% Q' `8 \2 E, ~$ {
1shot/45min    Rm178
( ?% U7 _8 l) N8 U: a4 o2shot/120 min Rm350

7 i* F/ n" ?0 n8 K% g) T: A0 e0 i, z8 }) c3 H7 R0 N' ?; T+ D% k4 f
(12am-3am Happy Hour): b' e- T% P5 W6 y
1shot/45min   RM168
7 U; o: e5 j+ ]( e2shot/120min RM330
# \  `, |8 l0 I/ L7 l$ D

7 _8 r7 x+ ?' e1 _% l" q微信号: peige1188+ B) n4 ]) f; o' K) S% G0 {9 `
热线:013-7635288 / 013-7356399

- ^- Q. f7 T' E$ R
1 p! O) W# ?' s
' |' Q  u' S$ D, j) `- i* Y, l( {% P; T/ V% a/ M5 j, s8 ]- |2 P

' l: h& w! H( p. _/ F名字:Albee5 O2 J5 ~. _% I  E
国籍:越南! r5 L0 M, ^3 u. p0 c
身材:33C,165cm
6 _7 r: y5 y. z: [' b4 a服务:鸳鸯戏水,全身漫游,手淫,无套口交,热情爱爱" ?  }  p$ X+ k9 q
额外服务:亲吻,69,毒龙钻,口爆

' Q) b' M5 u% P# k! y2 K地点:彩虹花园 Taman Pelangi
9 K8 n0 r7 H2 j收费:1shot 45min RM178 (happy hour RM168)
$ `6 e9 T  i" t4 k    :2shot 120min RM350 (happy hour RM330)
) f( N7 a' a/ x. i2 O

5 d+ M/ c& N/ |# a热线号码:013-7635288/013-7356399' S+ c0 h8 ~) D6 `% {
0 t& w" ?6 f# h
==============================================

4 ^% Q0 Z; |9 q% J2 K
% N  m% z, x1 O名字:Moon6 t; Y8 ^$ H7 l! m; h+ O+ |' E6 ^
国籍:越南
+ f4 H% e9 T, Z! h  L1 d身材:32B,163cm% c' r+ y: G7 s% R2 x
服务:鸳鸯戏水,全身漫游,手淫,无套口交,热情爱爱* b4 x( h* w. F) H- }& ^
额外服务:亲吻,69,毒龙钻
6 L$ b/ M3 ?1 K$ r
地点:彩虹花园 Taman Pelangi$ E/ a* ^9 l" j% D# {5 b1 [
收费:1shot 45min RM178 (happy hour RM168)8 D* M$ F6 l, G' B
    :2shot 120min RM350 (happy hour RM330). K1 V4 P) T1 \
包夜收费:RM580(12am - 10am 2shot)
1 n# d7 X: g6 g- ~: ^( i; ^

- ]% G2 L$ Z3 D+ r3 R: W热线号码:013-7635288/013-7356399
7 `/ s4 W  s& L# W! c3 Y
( |3 C* B0 y' r1 g1 w==============================================

+ G; l/ O" i% k# \6 Y) m
+ m1 m7 p0 D3 b' Y  `; U! K; m. W$ S' m, m8 \
名字:可可(红牌)
# j7 C* {; ?8 \- h, E: c国籍:越南6 [* U* K/ K" Z2 [  B
身材:33C,160cm
" J4 O/ O* |9 a* E% ]服务:鸳鸯戏水,全身漫游,手淫,无套口交,热情爱爱8 l4 d) i8 r: A1 C
额外服务:亲吻,69,毒龙钻,口爆
- [8 j/ c( i$ V( H; l' y
地点:彩虹花园 Taman Pelangi
- D# _# i; l5 i  Y5 G, n; P收费:1shot 45min RM178 (happy hour RM168)- b* _) F* l5 [& C
    :2shot 120min RM350 (happy hour RM330)* }+ `( i% Q1 ]* d# x0 n3 G
包夜收费:RM580(12am - 10am 2shot)

- y. }" ?; @1 C, C# |! ?& G9 X/ A& ?# v  k4 ?: d4 j% P
热线号码:013-7635288/013-7356399" q) z3 X# [( W' ]6 ]/ v
/ G) x, l! q) V  o8 v
==============================================

2 s: z1 c/ N. X; h% D. B. Q, p. ]" q8 F: v
名字:妮可(红牌)+ O0 x9 F. F' F% V! O/ q2 y7 ]
国籍:越南7 X% \6 E% `( E
身材:33B,157cm
/ ]0 K* n2 Y7 @! g: R( b+ ?服务:鸳鸯戏水,全身漫游,手淫,无套口交,热情爱爱; {1 y0 c' T2 Q0 j/ d, p  K7 j
额外服务:亲吻,舌吻,69,毒龙钻,口爆

$ h3 q/ {: p& `2 t+ g; N6 b+ `地点:彩虹花园 Taman Pelangi0 Q8 E% b8 h0 h  p! e( i+ ~
收费:1shot 45min RM178 (happy hour RM168)  x9 V7 `, D' L4 d6 _9 y5 _
    :2shot 120min RM350 (happy hour RM330)
' _9 r$ m0 Z* ~- D$ y+ w% l, m. x包夜收费:RM580(12am - 10am 2shot)
# d( b4 o& n! A% k# n

1 S5 b( {* t+ Y" V+ D0 {热线号码:013-7635288/013-7356399
! l. Y0 k9 x5 n! x
" r* C5 E4 X1 w6 ^! L' j: e! B==============================================
5 {/ {0 Z9 [8 E8 y$ Z' t
  |# j( J1 l) k; s
名字:妮可/ C, \2 v  `' S  C
国籍:越南
$ g, Y7 i/ j9 x# `8 `9 M! u, t身材:33B,157cm0 U( C8 ?7 T( ^6 h9 W8 m
服务:鸳鸯戏水,全身漫游,手淫,无套口交,热情爱爱
0 Q$ K/ C7 Q1 i, V额外服务:亲吻,69,毒龙钻
" ]  ^5 w: @; w
地点:彩虹花园 Taman Pelangi! |" k  }( _2 N7 K2 ^9 H7 L
收费:1shot 45min RM178 (happy hour RM168)
" Y5 E. L: X7 f4 w# T) l4 C. o5 p' V    :2shot 120min RM350 (happy hour RM330)  A  H, v5 V5 b/ Y3 L
包夜收费:RM580(12am - 10am 2shot)
$ H- e) O( ~8 }9 o/ P
6 v. I0 _$ I1 u& `7 r
热线号码:013-7635288/013-7356399
0 u* E) m* l7 b. A9 n. Z/ f% o
. h* X: R5 h3 I! m==============================================
2 j% C% z! A7 W5 W
' @" n6 W" A4 J) `, S; _
名字:小红' r+ v$ m6 i0 T; Z+ Q! ?' L
国籍:越南
; K9 a/ q# x! U. e# ~. j' X6 k身材:34B,156cm
0 }' w# Z( l& J. w* D服务:鸳鸯戏水,全身漫游,手淫,无套口交,热情爱爱
2 |7 ?$ u2 |$ Z7 D( M, D& w4 Y额外服务:亲吻,69,毒龙钻
7 L5 p6 }! }% B+ g2 e+ a# d% ]  c
地点:彩虹花园 Taman Pelangi
& a! ^) Z( |; u* v& n- Y收费:1shot 45min RM178 (happy hour RM168)% U6 V6 ]. h- f, V* B* X
    :2shot 120min RM350 (happy hour RM330)
$ ^. L' b& D# l$ U* }4 {- w- ^包夜收费:RM580(12am - 10am 2shot)
3 Y( P' G+ q* c  o6 Q$ d2 ^
# q$ M9 b2 Z5 \2 D
热线号码:013-7635288/013-7356399
# u! @! J5 X, J6 X
+ w1 o* v1 H# F6 c1 _1 c==============================================
# i% V& L  B3 E1 Z, q  h$ H" x
, `1 B' E$ g# i
+ K; F. D. c& \+ |  {2 ]$ F$ C( [
Mount austin 一带
- v( g& g2 v/ v1 d8 F/ \& e' {3 h/ L9 j
Mount austin区
6 P) R) d& U9 |# C, M热线号:014-3577009
( m- V, p/ L* ~! E5 U微信号:MKTS6953  J  X, E- J9 C* A3 w" S
, ^2 a: K/ @) Q' a* r
2 G& k/ t8 y+ O) F2 z* w5 }
- R+ Q6 k  L0 r, v5 A+ H
名字❤Kendy (新美眉)1 @' K0 e3 {( W) o9 X
国籍❤越南/ ?6 k2 F1 n$ R! I5 |* Y: k
年龄❤18
/ O, G: d/ r5 c. r/ O( H; v介绍❤新人美眉 还需大大们的呵护与调教
, E) `3 g3 N# T# R3 \
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
4 v  j* S, o0 T) W9 A$ d开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm530)% W1 \) ~  B6 Y) S* Y, h6 Q, j
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
8 Z6 r# F/ B: ^! _& a; @$ d6 _
; u( V  H( K: y  N2 n热线号码:014-3577009/color]
3 C+ a7 E5 P4 X0 C6 f6 A

, D) V2 M. S2 ^名字❤雯雯% Q6 y) x/ ~1 {# i6 L+ r
国籍❤越南
: ~5 t( A" H# H$ d# s& L. n年龄❤20
5 |, s1 s! b; N9 ]8 C4 {% [介绍❤服务型美眉 热爱躺着被服侍的狼友 绝对是您第一选择. I6 C. r. H! _5 ?$ Y
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔. T# [7 r& K! K# e
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm530)% X. F1 }0 u* Q' L5 [5 e8 M$ ~
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
" n. v- y. O  l( ]
: e2 g4 o; V, |: N1 i) i热线号码:014-3577009

9 l& q1 S/ ]3 q
) `; F% {* r, F& ?) W名字❤QQ (新美眉)% q# e) q* l# Q* F3 u* E% y* F
国籍❤越南* e& ~7 c& G! o+ a: K' @
年龄❤18
3 p* c# f- S: E, P介绍❤新人美眉 还需大大们的呵护与调教
- A- W. r  h/ \& X$ ~; Y
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔' ]( L1 W3 J/ O7 h
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm530)% ~$ \; c1 c* l
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)) r" K+ S; H& s- X! X" \; ?- L

& W& ^% O2 R$ K" {2 Y热线号码:014-3577009

7 A6 ^9 B9 t2 a# }0 K' @# ?0 z$ B3 q. z5 j0 w
名字❤Harly
( r: s, N- V- X国籍❤越南/ n% I) K4 b9 l- C' n9 k
年龄❤21' Y: T* m* u; `5 Q$ \& a7 G
介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱
, U1 H8 Y8 @: G: T0 G" u) w) s
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
, `2 u) _" U, y& [: Q9 v1 U开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm530)0 l* z6 u* ~) b6 D$ z
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
$ j* U+ \; |& _
: E7 U+ a& y: z/ o% W: o2 Y热线号码:014-3577009

9 X( X1 L6 ]: S8 k- ^! L9 f! q/ x! i# o1 j- @

. X& V* E' u* tBukit Indah 一带
- q% v" p4 _2 m8 ^7 t  B& u
8 p* Z8 t1 d7 `% g7 b5 S8 g# k1 O; r, {: e) K0 P4 D1 V
名字❤WIn (新美眉): G9 j! ~+ ~2 U+ M& e* a# J# T
国籍❤越南! C% s+ O7 i' H$ N) P  y' Q- J$ E
年龄❤213 K6 ?+ w" l( x2 L! K
介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱
. q7 o) F5 m! T7 I' b: R# A
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔" Y7 M3 u9 p3 c+ @/ M0 R% g
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
& L% N' W0 @- J$ v) g开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
" i$ h6 O9 @0 i; G- b, k) J* \+ {# ?: Y4 w
热线号码:013-7635288/013-7356399
& G) J& n9 L6 q9 D  D
  f$ D7 k. X, ^
名字❤Jin (新美眉)
% f% K1 u3 |9 F( x: I- ^; w7 }国籍❤越南9 D9 c2 Q+ z6 B% i( y! O9 [
年龄❤21
4 A/ {# g( {  [0 J4 p7 K( q介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱% g3 E. _9 Y& X" h9 M# n2 ]
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔, G  v9 Y3 j7 J3 |
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
1 |3 _6 u! f$ r% |9 M1 G1 n开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)0 g4 y/ ~/ P/ |4 d' R( R

4 M3 m9 n7 `6 x* F3 |$ `4 k3 C热线号码:013-7635288/013-7356399
) M7 t& t3 Q& h$ O: F5 R
2 Q9 A# O+ x' ~0 \; K
名字❤Dodo
# \( M" F9 A- [( ~  j, h3 F国籍❤越南
5 J3 O7 t% K# k5 v9 f& d年龄❤19  Y9 Q1 A# I1 v
介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱
: s0 @. S0 f7 m1 Q" H! W% `" C" [
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
% K/ F! ~( w  U9 ^2 }( h) I" F开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm530)
9 V( u" v7 o% E  J2 i开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)! o1 h0 H% m* H6 j; a8 a
' u$ I4 O5 V" w  Q4 }5 d1 E
热线号码:014-3577009
) b: f& T1 V2 N7 i

! c( o$ T* x; D/ s( n名字❤KK (红牌美眉)8 K+ l$ Z5 K. M. f& i( y- i$ @  Z
国籍❤越南, p; S4 e; t$ L& O1 E
年龄❤204 n, w, @" y" o# d7 m! y( J% Z
介绍❤服务型美眉 热爱躺着被服侍的狼友 绝对是您第一选择! O& n9 X" |6 l7 f! O: f
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔, s8 }. ]0 U3 E( H
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm530)
8 H$ d# Y. T( ^1 v5 g开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
' _+ h" [8 \0 T/ n& y
8 p( E  m* f. b( d1 P热线号码:014-3577009

* Q( e$ @. s- Y2 ~$ f7 \# k4 E$ A2 e) @) C; }2 f/ `
名字❤牙牙 (红牌美眉)" w9 ^" r4 B! @" _
国籍❤越南
9 w. W  I9 ]1 z年龄❤21: ]3 O$ N2 H9 t4 E9 g3 F( x5 D+ P
介绍❤服务型美眉 高挑好身材 试过的都说一个字(好)  L0 e# L: ^/ {2 A% Z( O
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
. R. I4 _7 ]" C: F) s1 X开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
& W- W! R! H- n; ~9 G8 t- a% B开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
6 z$ r% O; M/ ^( Z2 T7 S0 V- a3 U) g8 w8 m1 k+ f% p
热线号码:013-7635288/013-7356399

( \( f5 p/ \# F5 f
' @  I! U0 i, F5 C0 p: Z# p! A: G名字❤小薇 * m5 o  S1 y% I* f
国籍❤越南; c, s  n+ U3 X, q) q4 N
年龄❤22
& Z1 F6 Y  P) R8 q; T介绍❤服務型美眉 超赞服务吸干您  y1 r3 u4 `6 R: w9 E
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔' i  `7 M6 z$ D! d' C
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)- q9 z" o. p* q/ C! t! l
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
. X- c, e2 @* O/ r8 J  A, |
. S) x! X+ t5 f5 h4 \1 B热线号码:013-7635288/013-7356399

1 ]& u4 T; a( I: h4 `% N  A$ S1 i- S7 \
名字❤小小 9 R8 A7 K* Q- [6 g$ `
国籍❤越南3 Y9 @* N9 W$ U7 G+ {( E
年龄❤19
5 h/ i: z1 _" h. i* s介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱
2 l* ~) w3 x' |1 a# j
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
3 A4 K: J/ |. ~# N6 }1 Q0 F开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
0 @- u) e5 k* d3 V& I# P开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
7 a( D7 M- K. U' k- b. \, U$ n( S4 y9 g. D, r
热线号码:013-7635288/013-7356399
/ l# c4 w# K& R/ F% O
  C7 \. _4 y! z7 \$ u
名字❤阳阳 (红牌美眉)
/ l+ i5 N6 p0 `8 f4 G4 o国籍❤越南
8 A' d: L; V: `年龄❤20
) B' \- q: M. ]: P8 Y介绍❤服务型美眉 拥有迷死人不偿命的身材 让您体验欲仙欲死的快感: [) C# b9 _" B6 F
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
% g/ @' N5 K# t4 J( ~2 f, ^' @开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
# e: h0 z& ~1 k$ h5 d- C; T9 V开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)- y7 ^5 q7 w/ S* P
7 q2 c# }9 C! M* t) M- z, k- R
热线号码:013-7635288/013-7356399

4 A0 T& o: \- v
5 Y5 [) j, {0 ]' a/ f6 ]  h名字❤小m   e" [+ F( ^. Q6 y$ l
国籍❤越南
/ J8 g6 _4 j  Y, }* o年龄❤19
* h. A* ~6 k1 k: {/ v; f介绍❤如花似玉般温柔又犹如才狼虎豹般狂野
6 B# e9 ]/ N! H  P8 C# Y1 f; Z9 I
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔! e, U6 O0 D) e0 F$ y
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
2 [! x) T$ g& j4 I6 M开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)% w  L& R1 `, q: s
9 h) Q4 r  |* @* t6 z
热线号码:013-7635288/013-7356399
8 {+ g& D3 d8 E' i: w

9 N7 S- J7 h0 l/ n( ]! K名字❤Vivi (刚开苞)
1 T; K1 |2 y4 p" u' O国籍❤越南) q; Y0 F7 r1 f* t. N7 ?
年龄❤18
% R% y/ d- z! d+ \: K: n介绍❤美眉刚开苞,大大们清温柔对待哦
' S5 f* ]4 h2 ]: x7 R7 j
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔" c. G& k" t; ]
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)/ V! O0 p: z5 ]. T! n6 j8 _
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
5 o/ G: R  X) _, S: L; J% A  E
5 x& _# A1 z: z1 A% [- U热线号码:013-7635288/013-7356399
3 ~0 K3 K& t, Z8 s; m8 ^
% x1 V, o# w  q
名字❤Yumi 4 j  w2 L' S# N) A; s5 }& ]
国籍❤越南. @$ K7 q. u/ J1 ~
年龄❤190 ~/ [$ Z* C' D) x
介绍❤热情性感美眉 让你在床上欲罢不能
' {, Q6 ?' l0 P  }6 m
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
. X3 L, f4 s$ S! A$ B, ]开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)" d4 p" x4 ^, R3 R
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟). S6 }0 ]$ ?% ~  c+ s! V
3 J$ n) p# C$ q' D0 D& s: Z
热线号码:013-7635288/013-7356399

2 O. O' u% J$ L6 f" A/ X1 u9 Y! o! r% C7 b
名字❤Nana (新美眉)' d+ n( Y0 ^% J% v6 Y  p& M4 R2 c2 {
国籍❤越南
0 L( J; S" N# t2 @年龄❤18
  H  D$ ?2 ?& F3 u, M, l介绍❤新人美眉 还需大大们的呵护与调教
  c; r7 y  c! n
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
& A$ f+ X: T( y9 F, a0 S2 w  W开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)# H& n" z' K) r0 w: @  G: U
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)( C8 f: }6 L2 l$ J$ R
4 p% k, t3 ?4 I' @
热线号码:013-7635288/013-7356399
& n, w" P7 U" ^- K2 K6 j8 v

  Y! ~8 W# Y1 I4 W5 s$ s$ @( I' L! Y名字❤小可 (红牌美眉)4 ^2 b: _/ O0 I+ ~3 Q# E: k# Z/ A
国籍❤越南/ t1 K( i* q3 N/ K- }  n
年龄❤20- @! z4 l# W# i  h# O; h7 O$ i
介绍❤服务型美眉 热爱躺着被服侍的狼友 绝对是您第一选择! `5 b1 S. @1 s: j& ^
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
/ g6 u; Q; g7 F9 n" u开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)0 R% k! `8 f: _* i
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
. Q7 c: U. m  f7 i* ?' K2 t+ H2 r0 W1 U6 b
热线号码:013-7635288/013-7356399
* e! {( a5 w! a7 ]& j* i0 p8 P5 f

6 X; m1 N9 d% I3 }名字❤Tina # k0 _3 A" K: ^( _
国籍❤越南0 k7 F& W( Y% F6 K; B2 V0 g
年龄❤21
+ U, _. E3 `) ?( y介绍❤温柔型美眉 一只手无法掌握的胸器 欢迎来征服她
+ e5 M3 D% V- I+ f/ S
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔: n+ _# \  Q8 `
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
" S# G/ s. i$ w( D9 m开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
2 L8 I* f: c$ Z: c/ o
: p' C' {2 c) a' C7 z  m热线号码:013-7635288/013-7356399
! R5 g! [+ ^  d2 X6 E
& u* p/ h7 u) D) P, ^
名字❤Mandy : \. b, y. o  i7 d
国籍❤越南2 x( ^. d8 v0 X& Z/ Q
年龄❤18
8 T# O0 y# U1 j  s6 t$ ^; W介绍❤新人美眉 还需大大们的呵护与调教
" p. r3 i3 L, y( |9 H  D
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
; g0 _- n3 v9 g0 M$ e% s; ~开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
1 X6 P- z0 }# P+ \( |. U开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
9 ]8 E. A5 F; H- `7 P+ ^( A/ H
2 R, U. S6 o3 K3 i+ s' u热线号码:013-7635288/013-7356399
8 l9 c% J' W- u8 w+ N2 R

6 [: k1 K( }& G& d4 }2 b名字❤Micky
! y$ \) q4 j3 w国籍❤越南* i/ v. q( C( k# ]
年龄❤19% |2 j+ C0 D9 j" {+ o
介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱
$ F+ a( @4 m, T" A+ U1 j+ ?
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔. V+ D0 }: F9 b
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)' i" n& Y1 x; A' w0 ?1 B
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)9 `% h0 L( z- d) U2 v) E$ |
! E0 p& }/ t. d( k3 r
热线号码:013-7635288/013-7356399

; J0 |* g8 U+ }, b0 T- f" I% ?8 O. f: `( C6 G1 Y
名字❤妮妮 (新美眉)1 }  T! q* N2 Y$ u! ?( t
国籍❤越南
! N0 F  m' q& B' w& [" k年龄❤18: M0 @1 L7 ]+ h$ F1 \! B$ m9 t
介绍❤新人美眉 还需大大们的呵护与调教
( q- f# V3 `; s5 W  J: L' t+ S" V
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔: C+ a, T7 w7 C7 d8 K  C
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)! ?" z1 o) e' s
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)" C  K3 y/ D) _/ [4 ~! S9 b5 A

: P3 o2 |- _$ @$ S0 ~3 N+ u, ?热线号码:013-7635288/013-7356399

5 |/ {  n- w8 ^2 `1 p5 n7 r. `& E% r, |! Y" H& X
名字❤Mina - h9 [. r( z) I. T! J( a; j5 J
国籍❤越南
5 j& J+ F" l( r" t年龄❤20
% ]1 {; V9 l- i% F& u介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱3 @+ d! F- a+ ~, J8 @- g3 S3 F
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔9 m; i0 S) w* n1 g/ `0 E: f
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)4 h' \. n; L' W9 B( J3 O
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)  h) U* e% a0 V  X$ R, ^

9 }  q3 v% p4 O热线号码:013-7635288/013-7356399
9 e+ L# |' K  A4 }
: r1 j( d# ?, Z5 P1 W  k; X
名字❤小魚
7 X2 y" u; A0 N6 k国籍❤越南& |, V/ Z7 T! W! A% z& c. b
年龄❤18
3 i5 V; h, q/ y! Y介绍❤可爱迷人的脸蛋 性感火辣的身材
9 d3 Z* F6 u% y  i
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
( ~1 K! n6 E# P5 M开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580). }. S8 a3 N, K
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
6 `7 D0 a) |- Y! ?" `4 n1 o3 a' y7 V) K% X- ~9 C
热线号码:013-7635288/013-7356399

2 z$ S3 {% E5 C+ P# b) o7 Q- j: `6 y/ [& n6 l
名字❤小洁
/ A1 C1 ^! l0 v国籍❤越南
* \) b+ r0 C1 s* s: g% j年龄❤22
, P9 X5 T! ?0 V; t1 C7 n: P- T介绍❤热情温柔型美眉 漂亮的脸蛋 活泼可爱3 ~5 [2 X7 `+ o: k; t3 e( f
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔* J$ n9 ~5 y! |  }
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)( w9 g1 N. @! u  f$ K! A5 K5 L; ~
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
7 Q2 m6 v  x3 }7 u* A+ R2 H. D2 J4 p
2 z& o; ~4 u5 g. K0 C热线号码:013-7635288/013-7356399
0 `, N3 d5 k* h3 L! ]9 _

" q, H4 w8 u9 A( Q  \6 \名字❤Angel (红牌美眉)2 O" H% h' P; H' L% t
国籍❤越南9 w# Z. s$ \3 F+ s8 U
年龄❤19
5 K+ j) H; A, u) l9 J介绍❤童颜巨乳 超赞服务
1 O8 X/ J0 M# V3 Z
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
1 m: K/ T1 Y! v' d开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)+ G  ~' A' b% Q6 ~9 s0 K: W+ S
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟), l+ Q. j$ ^1 w8 V+ x9 `5 k
2 }( N. z" N, p3 I8 Z9 c2 R' k
热线号码:013-7635288/013-7356399

2 D- j$ R% [9 o0 Y* `; \) S
; r  e/ u# G4 N7 i名字❤Lisa
' I; ~* I. _" [7 k

" j/ j% T+ ]' K/ Z9 J国籍❤越南$ o6 D7 f* {  C% A5 e/ j9 d/ `
年龄❤21
1 g9 {* v& i, t7 @介绍❤热情温柔型美眉 热情狂野
+ P  r4 V# M5 T! q3 b
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔5 ], Z3 W& @5 Z$ u' }5 _4 R
开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)9 Y) ^; o' C; h4 \' g+ M& H
开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)) D; j: b9 I" D
# w2 A( }( r( ]
热线号码:013-7635288/013-7356399
/ Z# x; a1 ^- t! H% n

* v) ?# w' m. g! n$ X0 Q7 X名字❤Cassie
& R1 A- H. j7 z4 D$ k5 U国籍❤越南  z; V. d7 o. f2 j
年龄❤20
+ j+ r" b' P  D介绍❤可爱迷人的脸蛋 白白滑滑的肌肤+ @2 D% S3 J2 m" e
服务❤猫澡➽✔无套口交➽✔爱爱➽✔
; F6 i' q# s7 c; z3 W2 i2 w/ H开心价❤RM188包房间 1shot/45分钟  (包夜Rm580)
! A3 S) |  K& r) b1 R7 G' h开心价❤RM370包房间 2shot/120分钟 (附送30分钟)
2 U# u" J1 C. B: H5 s! l6 t
8 |6 J" ?: w- b. o$ E" F0 [, _# q热线号码:013-7635288/013-7356399

评分

参与人数 28积分 +5 网友支持度 +44 收起 理由
tmdalan + 1 图文并茂
e816878 + 3 我很赞同
Tonghin9923 + 1
genius0001 + 3
Navara2000 + 3

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-11-3 18:46:52 | 显示全部楼层
11/3 ICE ,可可 ,MICKY ,MOON , NANA ,MANDY 热线0127926933 0108888424
发表于 2012-5-16 16:32:09 | 显示全部楼层
新的广告员哦,生意兴隆啊!
发表于 2012-5-16 16:36:02 | 显示全部楼层
美眉都不错阿..生意兴隆
发表于 2012-5-16 16:42:51 | 显示全部楼层
祝生意兴隆
发表于 2012-5-16 16:43:26 | 显示全部楼层
新广告员~!! 呵呵~!!   @0 B: h# s. R/ F( L
祝大大生意兴隆....财源广进...
发表于 2012-5-16 16:43:45 | 显示全部楼层
开张大吉 ~ 不过小姐还是 和华山一样 害我开心了一下
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:44:20 | 显示全部楼层
nissan1818 发表于 2012-5-16 16:32 3 Q& K5 w+ q+ L& |. R$ w
新的广告员哦,生意兴隆啊!

/ |$ W' O; ]& O% {1 m谢谢大爷们的支持~
发表于 2012-5-16 16:48:02 | 显示全部楼层
生意兴隆 !!!
 楼主| 发表于 2012-5-16 16:49:25 | 显示全部楼层
步惊云 发表于 2012-5-16 16:43 3 ~, j- G  Q1 ?' l' t$ y; k1 ^
开张大吉 ~ 不过小姐还是 和华山一样 害我开心了一下

+ U0 \0 @' y# g2 F( t' r大爷我们慢慢会引进更多有素质的美眉
发表于 2012-5-16 16:54:48 | 显示全部楼层
生意兴隆 !!!
发表于 2012-5-16 17:11:35 | 显示全部楼层
啊,多个广告员,可是价钱还是依然那么硬~~{:3_293:}
发表于 2012-5-16 17:17:26 | 显示全部楼层
yammiwct 发表于 2012-5-16 17:11 . }$ `* m2 _: c
啊,多个广告员,可是价钱还是依然那么硬~~
( G& s" j* m& b8 h
不然你要几软?

点评

比条淋软咯。。。  发表于 2012-6-5 01:49
发表于 2012-5-16 17:41:14 | 显示全部楼层
又有新的广告员了@@
) W. [0 v' c& L0 t, y: u) e恭喜,祝贺生意兴荣~~
发表于 2012-5-16 17:44:48 | 显示全部楼层
支持楼主,加油。。。
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:46:21 | 显示全部楼层
xiaoxi 发表于 2012-5-16 17:41
$ b( p# \' k  N3 `又有新的广告员了@@" l, ]) l! A9 v. l
恭喜,祝贺生意兴荣~~
8 v% Q4 s# L/ g7 Y5 _8 x( f
谢谢大大的支持,完美服务尽在梦中女狼{:4_327:}
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:50:47 | 显示全部楼层
各位大大,小弟我在此感谢各位大大的支持并且愿意与各位大大们结为无话不谈的好朋友~敬请各位大大多多支持……您的支持是我们引进更多好素质美眉的动力
( Z+ U! D+ n* P( ^! F
发表于 2012-5-16 18:11:25 | 显示全部楼层
我在槟城,9 s, x4 \4 t; A% V
也祝你生意兴隆
发表于 2012-5-16 18:40:09 | 显示全部楼层
祝生意兴隆. 恭喜, 恭喜!
发表于 2012-5-16 18:42:29 | 显示全部楼层
生意兴隆~~
9 d! K7 b, {1 I- |  o# w1 i
发表于 2012-5-16 19:20:01 | 显示全部楼层
開張大吉,生意興隆4 K" o2 x; \8 b" e0 B& o! w1 L# C. V

7 R! u  a8 U+ E6 T  j9 s+ L* h新開張有沒有折扣?{:3_296:}
发表于 2012-5-16 19:56:56 | 显示全部楼层
super_oOo 发表于 2012-5-16 17:17
3 e2 _" C, w& A5 w1 n9 c不然你要几软?
# R" Y9 l' j: E6 L, q
软到像我现在的咕咕那么软。。。{:3_293:}
发表于 2012-5-16 20:14:22 | 显示全部楼层
又有多一个接线员为我们服务了,支持一下!
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:16:27 | 显示全部楼层
我是名牌 发表于 2012-5-16 18:11 + q) [/ H5 k/ V
我在槟城,( Y$ k: V, K1 O7 }: o
也祝你生意兴隆
! N$ X7 c; y) r  m6 Y2 B, ^# Z) R
谢谢大大,有机会就过来玩一玩喔
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:17:12 | 显示全部楼层
硬石 发表于 2012-5-16 20:14
  e* `1 m, q$ Z3 k$ [2 t又有多一个接线员为我们服务了,支持一下!
* q6 ]9 U2 w* Q2 k, M
硬石大大也来了~谢谢
发表于 2012-5-16 20:20:17 | 显示全部楼层
梦中女狼 发表于 2012-5-16 20:17 7 x1 K$ z( Q9 m1 ~& d$ j9 M
硬石大大也来了~谢谢

! `' }' I) p/ {+ n7 [0 I2 c希望你钞票装满满哦!
发表于 2012-5-16 20:26:05 | 显示全部楼层
又是同样的小姐的?
发表于 2012-5-16 20:30:51 | 显示全部楼层
yammiwct 发表于 2012-5-16 19:56 6 K, s6 w2 }$ F7 c7 [
软到像我现在的咕咕那么软。。。
8 c# X& I! h+ Z
不要了 丢掉吧!
发表于 2012-5-16 20:33:41 | 显示全部楼层
天神地魔 发表于 2012-5-16 20:30
4 ~& {/ G% n: m9 p- [! ~2 K不要了 丢掉吧!

2 v$ {; L1 R- I9 b+ @6 f. V怎么要丢?{:3_292:}
发表于 2012-5-16 20:54:00 | 显示全部楼层
生意兴隆,赞。。。。。。。
发表于 2012-5-16 21:12:16 | 显示全部楼层
梦中女狼 发表于 2012-5-16 17:46
3 L+ O- H$ E( Q8 `, G谢谢大大的支持,完美服务尽在梦中女狼
' W5 Y# V$ Y. c) a- Z1 y+ \
呵呵~~地点是坡地?

评分

参与人数 2积分 +3 网友支持度 +3 收起 理由
梦中女狼 + 3 + 2 感谢分享
0167505670 + 1 图文并茂

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

手机版|Archiver|联络我们 - WishCT 愿望城市

GMT+8, 2017-11-20 17:39 , Processed in 0.104145 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表